Kaebuste menetlemise kord

Kaebuste esitamine

OÜ Krediidiregister kontaktid kaebuste esitamiseks on (välja arvatud Accountscoring):

Eraisikutelt võtame vastu ja vastame e-kirja teel saadetud kaebustele tingimusel, et need on digitaalselt allkirjastatud.

Accountscoring kontaktid kaebuste esitamiseks on:

Kaebuse vormistamine

Kaebuses tuleb välja tuua:

 • Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • Kui kaebuse esitab esindaja, siis lisaks esindaja nimi ja kontaktid;
 • E-posti aadress, kuhu soovite saada vastuse kaebusele
 • Kaebuse esitamise kuupäev;
 • Kaebuse aluseks olevad faktid ja asjaolud, mille alusel või millega seonduvalt kaebus esitatakse;
 • Kaebuse põhjendused viidetega õigustele või seadustele, mida rikuti koos oluliste dokumentidega (volikiri, rikkumise tõestuseks olev kirjavahetus jne);
 • Kaebuse esitaja nõue või taotlus.

Esindaja peab alati esitama volikirja esindusõiguse tõendamiseks.

Kaebuste menetlemise protseduur

Vastame kaebusele hiljemalt 14 päeva jooksul pärast selle saamist. Kui kaebuse lahendamine võtab rohkem aega, teavitame Teid viivituse põhjustest ja uuest vastamise tähtajast, mis ei ületa 30 päeva alates kaebuse saamisest.

Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, selgitame Teile kirjalikult kaebuse rahuldamata jätmise põhjuseid.

Kui kaebus rahuldatakse, anname meie vastuses teada nii täpse lahenduse kui ka lahenduse jõustumise hetke.

Järelevalve ja menetlused

Kui OÜ Krediidiregister vastus Teid ei rahulda, on Teil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järelevalvet teostavate asutuste, või kohtu poole.

Andmekaitse Inspektsioon:

 • E-post: info@aki.ee
 • Aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn
 • Telefon: 627 4135
 • Veebileht: aki.ee

Tarbijakaitse tarbijavaidluste komisjon:

Finantsinspektsioon (ainult Accountscoring):

 • E-post: info@fi.ee
 • Aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn 
 • Telefon: 668 0500
 • Veebileht: fi.ee

Eesti Vabariigi kohtud vastavalt kohtualluvusele. Lisainfo: kohus.ee

Kaebuse esitaja poolt esitatud isikuandmeid ja muud teavet kasutatakse ja töödeldakse kooskõlas andmekaitsealaste seaduste ja muude õiguslike nõuetega. Kaebuse lahendamise järel säilitatakse infot kaebuse kohta kuni viis aastat pärast kaebuse lahendamist.